Algemene Voorwaarden

Algemeen
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door      de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Pompoen met Speck Catering zijn bevestigd.
2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
3. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW(eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.
5. De looptijd van een optie op een catering is 3 weken

Betaling

1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Pompoen met Speck Catering gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
3. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

Annuleringen

1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
3. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.

Schade

1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht
3. Pompoen met Speck Catering stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
4. Barbecues en/of verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

Aansprakelijkheid

1. Bij aflevering van voedsel worden richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
2. Pompoen met Speck Catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Pompoen met Speck Catering.

Levering

1. Bestellingen boven de 15 personen binnen een straal van 20 km worden gratis bezorgd
2. Bij bestellingen onder de 15 personen binnen een straal van 20 km wordt € 0,50 per kilometer berekend.
3. Bij bestellingen welke verder dan 20 kilometer worden bezorgd, wordt € 0,50 per kilometer berekend.
4. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Veemarkt 112-114, Amsterdam).
6. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.
7. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen, dit gebeurd in overleg.